HAVACILIK AMAÇLI RUTİN HAVA ROPORU (M E T A R)  

METAR kod formu, aeronatik amaçlar için belirlenen rutin hava raporudur. METAR bilgileri, uçuş öncesinde veya uçuş esnasında dikkate alınıp değerlendirilebilen milli ve milletlerarası rasat data base’lerini besler. Pilot böylece kalkış, varış ve yedek havaalanlarındaki meteorolojik şartlardan haberdar olur.

METAR, havacılık amaçlı rutin hava raporunun kod ismidir. METAR kod ismi, ayrı ayrı hazırlanan her raporun başlangıcında bulunur ve bunu takiben gözlemi yapan istasyonun indikatörü ve gözlem zamanı belirtilir.

FM 15 – X.Ext. METAR – AVIATION ROUTINE WEATHER REPORT
(With or Without Trend Forecast)
METAR CCCC YYGGggZ (AUTO) dddffGfmfm KMH
KT
MPS
dndndnVdxdxdx
VVVV
or
VVVVNDV
or

CAVOK
VNVNVNVNDv RDRDR/VRVRVRVRi
or
RDRDR/ VRVRVRVRVVRVRVRVRi
w’w’ NsNsNshshshs
or
VVhshshs
or
NSC
   
T’T’/Td’Td’ QPHPHPHPH REw’w’ WS RWY DRDR
or
WS ALL RWY
(WTSTS/SS’) (RRRRERCReReRBRBR)    
(TTTTT)
or
NOSIG
TT GGgg dddffGfmfm KMH
KT
MPS
VVVV
or
CAVOK
w’w’
or
NSW
NsNsNshshshs
or
VVhshshs
or
NSC
( RMK ...)            
GRUPLARIN AÇIKLANMASI, ESASLARI VE KURALLARI
Yer Belirtici (CCCC Grubu) ICAO yer belirticileri kullanılır.
Türkiye’deki havaalanlarının ICAO yer belirticileri EK – 1’de verilmiştir.
Birinci harf, uluslararası aeronatik muhabere sırasını
İkinci harf, ilgili ülkeyi
Üçüncü harf, ilgili ülkenin aeronatik muhabere sırasını
Dördüncü harf, raporu çıkaran havaalanını belirtir.
Zaman (YYGGggZ Grubu)
YY Gözlem zamanının tarihi (Ayın günü iki haneli olarak verilir)
GGgg UTC (Universal Time Coordinated) olarak gözlem zamanının saat ve dakikasını belirtir.
Z UTC olarak zaman belirticisi
YER RÜZGARI (dddffGfmfmKT dndndnVdxdxdx)
ddd Rüzgar yönü
ff Rüzgar hızı
Gfmfm Azami rüzgar / Hamle hızı
KT Rapor edilen rüzgar hızı için kullanılan birim (Knot)
dndndnVdxdxdx Rüzgarın ekstrem yönleri
GÖRÜŞ MESAFESİ (VVVV veya VVVVNDv , VNVNVNVNDv)

Havaalanı yüzeyinin en az yarısı veya daha fazlasında etkili olan, “görüş mesafesi’’ tanımına uygun olarak rasat edilen rüyet değeridir. Hakim Rüyetin görüldüğü alanlar bitişik veya bitişik olmayan sektörleri kapsayabilir. Bu değer ya insan gözlemi veya elektronik sistemlerle değerlendirilebilir. Elektronik sistemler kurulduğunda, bunlar hakim rüyetin en iyi tahminini elde etmede kullanılır.

VVVV Yatay görüş mesafesi (Hakim Rüyet)
VNVNVNVN Minimum görüş mesafesi
Dv VNVNVNVN ile rapor edilen minimum görüş mesafesinin yönü
VVVVNDV Bu grup Hakim Rüyet değerinin tam otomatik sistemlerle tespit edildiği durumlarda kullanılmakta olup, ülkemizde kullanılmayacaktır.
PİST GÖRÜŞ MESAFESİ
(RDRDR/VRVRVRVRi )
R RVR Grup Beliricisi
DrDr Pist Görüş Mesafesi Yapılan Pistin Numarası
VrVrVrVr Pist Görüş Mesafesi (metre)
i Pist Rüyetindeki Değişim (Tandans)
   
HALİHAZIR HAVA DURUMU (w’w’)
w’w’ grubu, asgari bir ve azami üç grup halinde, havacılık faaliyetleri için önem arz eden, havaalanında ya da yakınında vuku bulan/gözlenen halihazır hava olaylarının Kod 4678’e uygun şekilde raporlanması için kullanılır. Halihazır hava durumunu belirtmek için, şiddet belirtici ve kısaltma harfleri dahil asgari iki, azami dokuz karakterin uygun kombinezonu kullanılır.
N İ T E L İ K – Q U A L I F E R HAVA HADİSELERİ (WEATHER PHNOMENA)
HADİSENİN YAKINLIK VEYA ŞİDDETİ (INTENSITY OR PROXIMITY) TANIMLAYICI (DESCRIPTOR) YAĞIŞ (PRECIPITATION) GÖRÜŞ ENGELLEYİCİ HADİSELER (OBSCURATION) DİĞERLERİ
(OTHERS)
1 2 3 4 5
(–) Hafif(Light) MI Sığ(Shallow) DZ Çisenti (Drizzle) BR Pus (Mist) PO Toz-Kum Türbüyonu
( ) Mutedil
(Şiddet Belirtilmez) (Moderate)
BC Parçalı(Patches) RA Yağmur  ( Rain) FG Sis (Fog) SQ Squall
(+) Şiddetli (Heavy) PR Kısmi(Partial Partially
“Aerodrome covered by fog”)
SN      Kar         (Snow) FU Duman    (Smoke) FC Hortum Bulutu Tornado veya Su Hortumu (Funnel Clouds Tornado or Waterspout )
VC İstasyon Civarında/ Çevresinde
(İn the vicinity)
DR Sürüklenen (Low Drifting) SG Kar Grenleri (Snow Grains) VA Volkanik Kül (Volcanic Ash) SS Kum Fırtınası (Sandstorm)
BL Savrulan(Blowing) IC Buz Kristali (Ice Crystals) DU Geniş Alana Yayılmış Toz (Widespread Dust) DS Toz Fırtınası (Duststorm)
SH Sağanaklar(Showers) PL Buz Paletleri (Ice Pellets) SA          Kum            (Sand)
TS Oraj(Thunderstorm) GR Dolu (Hail) HZ Toz Pusu   (Haze)
FZ Aşırı soğumuş(Super Cooled) GS Küçük Dolu ve/veya Kar Paletleri  (Small Hail And/or Snow Pellets)    
BULUT BİLGİLERİ NsNsNshshshs veya VVhshshs veya NSC
Bulut Kapalılık Miktarı ve Yüksekliği –  NsNsNshshshs  

NsNsNs kısmında verilen bulut kapalılık miktarında aşağıdaki değerlendirmeye uygun olarak bulut kapalılığı rapor edilir

  • 1/8 – 2/8 kapalılık için FEW (FEW)
  • 3/8 – 4/8 kapalılık için SCATTERED (SCT)
  • 5/8 – 6/8 – 7/8 kapalılık için BROKEN (BKN)
  • 8/8 kapalılık için OVERCAST (OVC)

hshshs kısmında verilen bulut taban yüksekliği;

  • 10.000 feete kadar 100’er feet aralıklarla
  • 10.000 feetin üzerinde ise 1000’er feet aralıklarla rapor edilir
Dikine Rüyet
(Vertical Visibility)–VVhshshs
 
VV Dikine Rüyet Belirticisi (Vertical Visibility)
hshshs Dikine Rüyetin Miktarı
NSC (No Significant Cloud)  
METAR rasadında hiç bulut yoksa, CB bulutu veya Meydan CAVOK yükseklik limitinin altında bulut rasat edilmemiş ise, ancak CAVOK limitinin üzerinde bulut varsa ve CAVOK teriminin kullanımı da uygun düşmüyorsa, bulut grubu yerine NSC (Önemli Bulut Yok) kısaltma terimi kullanılır.
CAVOK Ceiling(C) and visibility(V) ok(OK)
Hakim  Rüyet (VVVV), Pist Görüş Mesafesi (RDRDR/VRVRVRVRi), Halihazır Hava (w’w’) ve Bulut (NNNhshshs) gruplarının yerini almak üzere, aşağıda belirtilen şartların rasat anında aynı zamanda meydana gelmesi durumunda kullanılır. Meydanlara ait CAVOK yükseklik limitleri EK-3’de belirtilmiştir
  1. Meteorolojik rüyet en az 10 Km ise,
  2. Hava tamamen açık ise, veya her meydan için belirlenen yükseklik limitinin (Minimum Sector Altitude) altında bulut yoksa, ve Cumulonimbus (CB) bulutu bulunmuyor ise,
  3. Kod – 4678’de verilen havacılık için önemli hava olayları yoksa.)
HAVA VE İŞBA SICAKLIĞI (T’T’/Td’Td’)  
T’T’ Hava Sıcaklığı Grubu
Td’Td’ İşba Sıcaklığı Grubu
HAVA BASINCI (QNH)
(QPHPHPHPH)
 
Q Basınç Grubu Göstericisi
PHPHPHPH Altimetrik Basınç Değeri (hPa)
TAMAMLAYICI BİLGİ GRUPLARI  
GEÇMİŞ HAVA OLAYLARI (REw’w’)  

Saatte bir rasat yapan Meydan Meteoroloji Ofisleri/İstasyonları, en son METAR rasadından itibaren bir saat içerisindeki, fakat rasat saatinde olmayan hadiseleri rapor etmek için bu grubu kullanacaklardır.

Yarım saatte bir rasat yapan Meydan Meteoroloji Ofisleri/İstasyonları ise, en son METAR rasadından itibaren yarım saat içerisindeki, fakat rasat saatinde olmayan hadiseleri rapor etmek için bu grubu kullanacaklardır.

ALÇAK SEVİYE RÜZGÂR SHEARİ (WS RWYDRDR veya WS ALL RWY)  

Uçuş faaliyetleri için önem arz eden ve pist seviyesi ile 500 metre yükseklik arasında yaklaşma veya kalkış path’i boyunca tespit edilen Rüzgâr Sheari bu grupta rapor edilir.

Rüzgâr Sheari, bir pist başında belirlenmiş ise, “WS RWYDRDR” kod formatında, şayet Rüzgâr Sheari her iki pist başında da belirlenmiş ise o zaman “WS ALL RWY” kod formatında rapor edilir.

DENİZ YÜZEY SICAKLIĞI VE DENİZİN DURUMU (WTSTS/SS’)  
W Deniz yüzey sıcaklığı grup göstericisi.
TSTS Tam santigrat derece olarak deniz yüzey sıcaklığı. Deniz yüzey sıcaklığı aynı hava sıcaklığı ve işba sıcaklığı gibi kodlanır
S Denizin durumunu gösteren grup göstericisi.
S’ Denizin durumu – Kod 3700
  NOT: Bu grup ülkemizde kullanılmayacaktır.
PİSTİN DURUMU (RRRRERCReReRBRBR)  
RRRR Bölgesel ICAO Havacılık Planına göre pistin konumunu gösteren grup
ER Pistin durumu – Kod 0919
CR Pist üzerindeki birikinti / kirlilik boyutu – Kod 0519
eReR Birikinti miktarı – Kod 1079
BRBR Sürtünme katsayısı / Frenleme durumu – Kod 0366
  NOT:Pistin durumu ile ilgili grup METAR raporlarında meydan işleticisinden (Meydan Müdürlüğü veya Meydan Komutanlığı) alındığı takdirde yer alacaktır.
Havacılık Sayfası
MGM © 2009